Världsvattendagen 2018

Flo­Cell upp­märk­sam­mar världs­vat­ten­da­gen som sker var­je år den 22 mars med målet att lyf­ta fram vat­ten­frå­gor i alla dess for­mer. Det star­ta­des på ini­ti­a­tiv av FNs gene­ral­för­sam­ling år 1992 och har sedan dess var­je år belyst oli­ka vat­ten­re­la­te­ra­de teman.

I Sve­ri­ge koor­di­ne­ras Världs­vat­ten­da­gen genom Svens­ka Hyd­ro­lo­gis­ka Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Årets tema är ”Natu­re for Water”. Läs mer på SHRs hem­si­da eller FNs hem­si­da World Water Day