Problem

Rent vat­ten är en änd­lig resurs. Enligt FNs beräk­ning­ar kom­mer 2,5 mil­jar­der män­ni­skor att flyt­ta till stä­der­na fram till år 2050.

Det­ta kom­mer att stäl­la nya sto­ra krav på stä­der­nas vat­ten­för­sörj­ning sam­ti­digt som utsläpp av kom­mu­nalt eller indust­ri­ellt avlopps­vat­ten inte får med­fö­ra att ren­vat­ten­käl­lor­na blir obruk­ba­ra eller på annat sätt utgör ett hot mot eko­sy­ste­met.

För att skyd­da den glo­ba­la mil­jön kan vi vara säk­ra på att sträng­a­re reg­ler för utsläpp av avlopps­vat­ten kom­mer att infö­ras. Det krä­ver en för­bätt­ring av avloppsre­nings­ver­kens rening. Likaså kom­mer den glo­ba­la upp­värm­ning­en att leda till att fler torr­pe­ri­o­der väx­lar med häf­ti­ga regn, vil­ket ytter­li­ga­re accen­tu­e­rar beho­vet av effek­ti­va meto­der vid såväl dricks- som avlopps­vat­tenre­ning.

Den glo­ba­la mark­na­den för vat­ten och avloppsre­ning beräk­nas nå 674,72 mil­jar­der USD år 2025. Driv­kraf­ten är ökad efter­frå­gan på dricks­vat­ten, vat­ten till indust­ri­a­li­se­ring och jord­bruk. 

Käl­la: Water And Was­te­wa­ter Tre­at­ment Mar­ket Size And Forecast, By Type (Che­mi­cals, Tre­at­ment Tech­no­lo­gi­es, Equip­ment & Ser­vices), By End Use (Muni­ci­pal, Indust­ri­al) And Trend Ana­ly­sis, 2014 – 2025. Läs mer här.

Läs mer om vat­ten på FNs hem­si­da UN Waters.

Rent vatten - en sinande resurs

Den globala marknaden för vatten och avloppsrening beräknas nå 674,72 miljarder USD år 2025. Drivkraften är ökad efterfrågan på dricksvatten, vatten till industrialisering och jordbruk.