Lösning

Flo­Cell erbju­der en enkel och kost­nads­ef­fek­tiv plug- and play­lös­ning för det kemis­ka fäll­nings­ste­get i vat­ten och avlopps­verk. Flo­Cells nya tek­nik är ett kom­ple­ment till befint­li­ga och pla­ne­ra­de verk. Kon­cep­tet leve­re­ras som en modul i en stan­dardcon­tai­ner eller på skid. Både hård- och mjuk­va­ra ingår.

Anpassning efter vattnets föroreningsgrad

Utgångs­punk­ten för Flo­Cells tek­nik är det fak­tum att vatt­nets för­ore­nings­grad vari­e­rar. Fram till idag har enda lös­ning­en varit att möta vari­a­tio­ner­na genom att enbart änd­ra koa­gu­lant­do­sen. Sam­ti­digt är man med­ve­ten om att det finns en rad koa­gu­len­ter på mark­na­den som har skil­da fäll­nings­e­gen­ska­per, exem­pel­vis alu­mi­ni­um­sul­fat och PAC med oli­ka basi­ci­tet (poly­me­ri­sa­tions­grad). Pro­ble­met är att om både för­ore­nings­grad och typ av för­ore­ning vari­e­rar blir ett fast val av koa­gu­lant ald­rig opti­malt. Flo­Cells metod löser det­ta genom att dyna­miskt sty­ra både koa­gu­lant­dos och basi­ci­tet base­rat på on-line mät­ning av flö­de, tem­pe­ra­tur och för­ore­nings­grad. Dess­utom har tek­ni­ken en 100% redun­dans vil­ket ger full säker­het dyg­net runt.

Resultatet blir renare vatten, minskad miljöpåverkan och lägre kostnader.

Flo­Cells metod är:

  • paten­te­rad i Sve­ri­ge
  • patent­sökt i EU, USA och Kina
  • appli­cer­bar på både befint­li­ga och nya verk
  • tes­tad både i full­ska­la på avlopps­vat­ten och i pilotska­la på råvat­ten

Plug and play

Enkel driftsättning i både befintliga och nya anläggningar. Konceptet levereras som en modul i en standardcontainer där både hård- och mjukvara ingår.