Med FloCells teknik blir samhället, industrin och miljön alla vinnare.

Med Flo­Cells tek­nik blir sam­häl­let, indu­strin och mil­jön alla vin­na­re.

Morgondagens teknik inom global vattenrening skapar win-win

Vatt­nets för­ore­nings­grad vari­e­rar stän­digt. Med Flo­Cells inno­va­ti­va lös­ning kan renings­pro­ces­sen sty­ras dyna­miskt. I både vat­ten- och avloppsre­nings­verk anpas­sas och opti­me­ras rening­en efter rådan­de för­ore­nings­grad. Det är en enkel och kost­nads­ef­fek­tiv lös­ning med auto­ma­tisk regle­ring och säker­het dyg­net runt. Den ger dess­utom bätt­re vat­ten­kva­li­tet och mins­kad mil­jöpå­ver­kan:

  • Mins­kar kemi­ka­li­e­an­vänd­ning­en med 20–25%.
  • Ger en bätt­re vat­ten­kva­li­tet.
  • Mins­kar kost­na­der­na för depo­ni.
  • Mins­kar belast­ning­en på mil­jön.

Med FloCells teknik blir samhället, industrin och miljön alla vinnare. 

Vatt­nets för­ore­nings­grad vari­e­rar stän­digt. Det­ta fak­tum är utgångs­punk­ten för Flo­Cells paten­te­ra­de pro­cess för opti­me­ring av kem­fäll­nings­ste­get i vat­ten-och avloppsre­nings­verk. Fram till idag har enda lös­ning­en varit att enbart änd­ra kemi­ka­li­e­do­sen. Flo­Cells uni­ka lös­ning är att dyna­miskt sty­ra både kemi­ka­li­e­dos och basi­ci­tet. Styr­ning­en är base­rad på on-line mät­ning av flö­de, för­ore­nings­grad och ev. tem­pe­ra­tur. Tek­ni­ken har dess­utom en 100% redun­dans vil­ket ger full säker­het dyg­net om. Resul­ta­tet blir en 20–25 pro­cen­tig mins­kad kemi­ka­li­e­an­vänd­ning, bätt­re renings­re­sul­tat och där­med mins­kad mil­jöpå­ver­kan.

Här hit­tar du mer infor­ma­tion:

  • Om vatt­net som änd­lig resurs och FNs pro­gno­ser på sidan “Pro­blem”
  • Om Flo­Cells plug and play lös­ning och patent­sta­tus på sidan “Lös­ning
  • Om pro­ces­sen och pro­ces­sche­mat på sidan “Pro­cess”
  • Om våra pilot- och full­ska­le­an­lägg­ning­ar på sidan “Pilot- och full­ska­la”
  • Om Flo­Cells affärsidé, led­ning och mil­stol­par på sidan “Om oss”
  • Om nyhe­ter från oss och bran­schen, på sidan “Nyhe­ter

Kon­tak­tin­for­ma­tion hit­tar du här.