Pilot- och fullskaleanläggningar

Processchema IN SITU POLYMERISATION

FloCell Process Vattenrening

1 = inkom­man­de vat­ten, 2 = flö­des­mät­ning, 3 = för­ore­nings­mät­ning, 4 = inten­sivin­bland­ning, 5 = flock­ning, 6 = sla­mav­skilj­ning, 7 = klar­vat­ten­fas, 8 = utgå­en­de vat­ten, 9 = för­ore­nings­mät­ning.

Pilotförsök vid Karlskrona vattenverk med monomera och polymera Al-koagulenter

Full­ska­le­an­lägg­ning i Karls­kro­na Kom­muns Vat­ten­verk i Lyc­ke­by. Tid: sep­tem­ber 2017 till april 2018.

Fullskalig polymerisationsanläggning, interiör

FloCell Pilotanläggning i Lyckeby, interiör

Inte­ri­ör­bild från Flo­Cells con­tai­ner­ba­se­ra­de anlägg­ning i Lyc­ke­by. I för­grun­den kal­kin­bland­ningstan­ken. I mit­ten reak­tor­tan­ken. I bak­grun­den elskåp. Längst in, ej syn­ligt, ope­ra­törs­plat­sen med data­ut­rust­ning. Flo­Cells full­ska­li­ga anlägg­ning använ­des med redu­ce­rad kapa­ci­tet vid pilot­för­sö­ken.

Pilotanläggning, exteriör

FloCell Pilotanläggning i Lyckeby, exteriör

Till väns­ter röd con­tai­ner med kemi­ka­li­e­tan­kar. I mit­ten Flo­Cells con­tai­ner­ba­se­ra­de anlägg­ning. Till höger, under täl­tet, en flock­nings- och sedi­men­ta­tions­pi­lot.

Flo­Cell har under 2017 genom­fört ett antal pro­jekt med bidrag från Vin­no­va, Nep­tu­ne, Lunds uni­ver­si­tet (LUI).

Flo­Cell har även varit del­ak­ti­ga i WIN-sam­ar­be­tet och fram­gångs­rikt byggt en pilotska­le­an­lägg­ning i Karls­kro­na kom­mun, vid Vat­ten­ver­ket i Lyc­ke­by. Del­ak­ti­ga part­ners har varit bl.a. Vin­no­va, Lunds uni­ver­si­tet, Nep­tu­ne / EU-pro­jekt och HMM i Hör­by.