Affärsidé

Flo­Cell erbju­der en paten­te­rad och kon­kur­rens­kraf­tig metod att kon­ti­nu­er­ligt opti­me­ra rening­en av vat­ten­pro­duk­tion i pri­vat och offent­lig sek­tor på den glo­ba­la mark­na­den. Flo­Cells kon­cept mins­kar slampro­duk­tio­nen, kemi­ka­li­e­an­vänd­ning­en, kost­na­der­na och belast­ning­en på mil­jön.

Ledning

Grun­da­ren och huvud­ä­ga­ren, Hans Ulmert, har en Licen­ti­a­tex­a­men i Che­mi­cal Engi­ne­e­ring, Water and Envi­ron­men­tal Engi­ne­e­ring från Lunds Tek­nis­ka Hög­sko­la. Hans Ulmert har över 40 års erfa­ren­het som natio­nell och inter­na­tio­nell kon­sult inom vat­ten­tek­nik- och vat­ten­re­nings­om­rå­det.

Björn Ols­son, VD och delä­ga­re i Flo­Cell AB, har en Civi­le­ko­nomex­a­men och en Maskin­tek­nisk utbild­ning. Björn Ols­son har över 35 års erfa­ren­het från närings­li­vet genom ledan­de rol­ler i bolags- och kon­cern­led­ning­ar som Mark­nads­chef, För­sälj­nings­chef, tyng­re pro­jekt­led­ning och Inköp & Logistik.

Milstolpar och utmärkelser

FloCells första polymerisationsreaktor

Flo­Cells första poly­me­ri­sa­tions­re­ak­tor

 • 2015 togs Flo­Cells förs­ta poly­me­ri­sa­tions­re­ak­tor fram. Den vida­re­ut­veck­la­des till nuva­ran­de con­tai­ner­lös­ning
 • 2015 gjor­des pilot­för­sök vid Karls­hamns vat­ten­verk och för­sök i full­ska­la vid Staffanstorps avloppsre­nings­an­lägg­ning
 • Flo­Cell pre­mi­e­ra­des med utmär­kel­sen ”Wild card of the year” 2016 av WIN, Water Inno­va­tion Acce­le­ra­tor
 • Flo­Cell del­tog som utstäl­la­re på VA-mäs­san i Jön­kö­ping, till­sam­mans med WIN, 2016
 • Flo­Cell AB var ett av tre före­tag som gick vida­re till Till­växt Mal­mös ”Maxa Mal­mö” final 2016
 • Flo­Cell har del­ta­git som fina­list i TAG i Lon­don och pre­sen­te­rat sitt kon­cept för aktö­rer i bl.a. UK
 • Flo­Cell del­tog som tala­re och pre­sen­te­ra­de sitt kon­cept under ÅF:s Vat­ten­se­mi­na­ri­um i Stock­holm som till stor del hade fokus på Pulp & Paper-indu­strins behov
 • Flo­Cell har byggt en stor­ska­lig anlägg­ning som är redo för mark­na­den
 • Flo­Cell har under 2017 genom­fört ett antal pro­jekt med bidrag från Vin­no­va, Nep­tu­ne, Lunds uni­ver­si­tet (LUIoch varit del­ak­ti­ga i WIN-sam­ar­be­tet, pilot­pro­jekt hos Karls­kro­na kom­mun, Vat­ten­ver­ket i Lyc­ke­by, under peri­o­den sep­tem­ber 2017 till april 2018
 • Flo­Cell är kla­ra som kan­di­dat i Skogs­in­du­strins Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor-pro­gram till­sam­mans med Biz­ma­ker 
 • Flo­Cell är repre­sen­te­ra­de vid WIN Part­ner Mee­ting-WIN-Water Inno­va­tion Acce­le­ra­tor den 3:e maj
 • Flo­Cell pla­ne­rar en medi­a­dag på plats hos Karls­kro­na kom­mun vid Vat­ten­ver­ket i Lyc­ke­by. Flo­Cell har fram­gångs­rikt genom­fört ett pilot­pro­jekt under tiden sep­tem­ber 2017-april 2018. Del­ak­ti­ga part­ners i det­ta har varit bl.a. Vin­no­va , Lunds uni­ver­si­tet, Nep­tu­ne /EU-pro­jekt och HMM i Hör­by

Nätverk

Flo­Cell är en del av affärs­nät­ver­ket Win – Water Inno­va­tion Acce­le­ra­tor.

Flo­Cell – grow your glo­bal water busi­ness