Nyheter

FloCell ett av sex företag i Forest Business Accelerator 2018

Flo­Cell är stol­ta över att vara ett av sex före­tag som anta­gits till Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor 2018.

Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor är ett sam­ar­be­te mel­lan SCAIBMPro­ces­sum och Biz­Ma­ker för utveck­ling av star­tups med skog­li­ga affärsidéer. Sex före­tag från hela Sve­ri­ge har nu anta­gits för sin poten­ti­al att för­nya skogs­in­du­strin med sina inno­va­tio­ner. Pro­gram­met star­tar i maj 2018 och pågår fram till 30 novem­ber 2018.

– De utval­da före­ta­gen erbju­der en vari­a­tion av skog­li­ga pro­duk­ter och tjäns­ter, men gemen­samt för alla är att affärsidéer­na foku­se­rar på digi­ta­li­se­ring och håll­bar­het, säger Moni­ca Vest­berg, pro­jekt­le­da­re för Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor på Biz­Ma­ker.

Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor genom­för­des förs­ta gång­en 2017. Före­ta­gen som då del­tog och deras inter­na­tio­nel­la fram­gång­ar har bidra­git till ett stort intres­se för pro­gram­met.

– Vi har fått in bra med ansök­ning­ar och affärsidéer­na hål­ler myc­ket hög nivå även i år. Här ser vi att den pro­cess som vi erbju­der till­sam­mans med SCA, IBM och Pro­ces­sum samt de resul­tat som bola­gen gene­re­rat fått myc­ket upp­märk­sam­het i bran­schen. Många natio­nel­la och inter­na­tio­nel­la aktö­rer är ock­så nyfik­na på vårt arbe­te, berät­tar Moni­ca Vest­berg.

Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor kors­be­fruk­tar skogs­in­du­strin med digi­ta­li­se­ring och ent­re­pre­nör­skap i syf­te att ska­pa helt nya lös­ning­ar för både bätt­re affä­rer och en grö­na­re värld. Pro­gram­met star­tar 28 – 31 maj med en inle­dan­de bootcamp i Sundsvall, och pågår där­ef­ter fram till 30 novem­ber 2018.

Läs hela press­med­de­lan­det på MyNewsdesk.com 

Mediadag på gång vid Lyckeby Vattenverk

Vi pla­ne­rar en medi­a­dag vid Vat­ten­ver­ket i Lyc­ke­by, till­sam­mans med Karls­kro­na kom­mun.

Flo­Cell har fram­gångs­rikt genom­fört ett pilot­pro­jekt under tiden sep­tem­ber 2017 – april 2018. Del­ak­ti­ga part­ners i det­ta har varit bl.a. Vin­no­va, Lunds uni­ver­si­tet, Nep­tu­ne/EU-pro­jekt, Hach och HMM i Hör­by.

Bild: Lyc­ke­by­ån – Valv­bro CC av Boat­buil­der BY-SA 3.0 

FloCell kandidat i Forest Business Accelerator

Flo­Cell är kla­ra som kan­di­dat i Skogs­in­du­strins Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor­pro­gram till­sam­mans med Biz­ma­ker.

Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor är ett sam­ar­be­te mel­lan SCA, IBM, Pro­ces­sum och Biz­Ma­ker. Hit antas Sve­ri­ges mest lovan­de nya före­tag som vill vara med och för­änd­ra skogs­in­du­strin med sina inno­va­tio­ner.

Läs mer om Biz­ma­ker Forest här.

Vattenmarknaden värd $674,72 miljarder 2025

Den glo­ba­la mark­na­den för vat­ten och avloppsre­ning beräk­nas nå 674,72 mil­jar­der USD år 2025. Driv­kraf­ten är ökad efter­frå­gan på dricks­vat­ten, vat­ten till indust­ri­a­li­se­ring och jord­bruk. 

Käl­la: Water And Was­te­wa­ter Tre­at­ment Mar­ket Size And Forecast, By Type (Che­mi­cals, Tre­at­ment Tech­no­lo­gi­es, Equip­ment & Ser­vices), By End Use (Muni­ci­pal, Indust­ri­al) And Trend Ana­ly­sis, 2014 – 2025. Läs mer här.

Världsvattendagen 2018

Flo­Cell upp­märk­sam­mar världs­vat­ten­da­gen som sker var­je år den 22 mars med målet att lyf­ta fram vat­ten­frå­gor i alla dess for­mer. Det star­ta­des på ini­ti­a­tiv av FNs gene­ral­för­sam­ling år 1992 och har sedan dess var­je år belyst oli­ka vat­ten­re­la­te­ra­de teman.

I Sve­ri­ge koor­di­ne­ras Världs­vat­ten­da­gen genom Svens­ka Hyd­ro­lo­gis­ka Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Årets tema är ”Natu­re for Water”. Läs mer på SHRs hem­si­da eller FNs hem­si­da World Water Day

FloCell: Wild card of the year

Vid WIN, Water Inno­va­tion Acce­le­ra­tor, Part­ner Mee­ting Feb­ru­a­ry 18 på Mal­mö Börs­hus pre­mi­e­ra­des Flo­Cell AB med utmär­kel­sen; Wild card of the year.

AB lanserar morgondagens teknik inom global vattenrening">FloCell AB lanserar morgondagens teknik inom global vattenrening

FloCell AB lanserar morgondagens teknik inom global vattenrening och förbättrar storstädernas miljö

FN beräk­nar att 2,5 mil­jar­der män­ni­skor kom­mer att flyt­ta in till stä­der­na fram till år 2050. Den öka­de urba­ni­se­ring­en, mins­ka­de grund­vat­ten­re­ser­ver och inte minst kli­mat­för­änd­ring­ar­na kom­mer att krä­va glo­ba­la åtgär­der!

Efter omfat­tan­de mark­nads­un­der­sök­ning­ar och tek­nis­ka full­ska­le­för­sök lan­se­rar där­för Flo­Cell nu under våren sitt paten­te­ra­de vat­ten­re­nings­kon­cept som kom­mer att effek­ti­vi­se­ra och för­enk­la glo­bal vat­ten­re­ning. “Med Flo­Cells inno­va­ti­va lös­ning kan vat­ten­re­ning­en sty­ras dyna­miskt i både avloppsre­nings­verk och dricks­vat­ten­verk och helt enkelt anpas­sas efter hur vatt­net fak­tiskt ser ut just nu.” säger Ken­neth M Pers­son, Pro­fes­sor, Water Resour­ces Engi­ne­e­ring Lund Uni­ver­si­ty

Kon­cep­tet leve­re­ras som en kom­plett hel­hets­lös­ning som enkelt kan drift­sät­tas både i en befint­lig renings­an­lägg­ning och i en ny bygg­na­tion. Flo­Cells paten­te­ra­de kon­cept leve­re­ras som en modul där allt ingår inkl. hård- och mjuk­va­ra. Allt leve­re­ras i en stan­dardcon­tai­ner. Flo­Cells kon­cept är en enkla­re och bil­li­ga­re lös­ning med auto­ma­tisk regle­ring och säker­het dyg­net runt, som dess­utom ger bätt­re vat­ten­kva­li­tet och mins­kad mil­jöpå­ver­kan. Vin­nar­na blir både sam­häl­let, före­ta­gar­na och mil­jön!