FloCell kandidat i Forest Business Accelerator

Flo­Cell är kla­ra som kan­di­dat i Skogs­in­du­strins Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor­pro­gram till­sam­mans med Biz­ma­ker.

Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor är ett sam­ar­be­te mel­lan SCA, IBM, Pro­ces­sum och Biz­Ma­ker. Hit antas Sve­ri­ges mest lovan­de nya före­tag som vill vara med och för­änd­ra skogs­in­du­strin med sina inno­va­tio­ner.

Läs mer om Biz­ma­ker Forest här.