FloCell ett av sex företag i Forest Business Accelerator 2018

Flo­Cell är stol­ta över att vara ett av sex före­tag som anta­gits till Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor 2018.

Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor är ett sam­ar­be­te mel­lan SCAIBMPro­ces­sum och Biz­Ma­ker för utveck­ling av star­tups med skog­li­ga affärsidéer. Sex före­tag från hela Sve­ri­ge har nu anta­gits för sin poten­ti­al att för­nya skogs­in­du­strin med sina inno­va­tio­ner. Pro­gram­met star­tar i maj 2018 och pågår fram till 30 novem­ber 2018.

– De utval­da före­ta­gen erbju­der en vari­a­tion av skog­li­ga pro­duk­ter och tjäns­ter, men gemen­samt för alla är att affärsidéer­na foku­se­rar på digi­ta­li­se­ring och håll­bar­het, säger Moni­ca Vest­berg, pro­jekt­le­da­re för Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor på Biz­Ma­ker.

Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor genom­för­des förs­ta gång­en 2017. Före­ta­gen som då del­tog och deras inter­na­tio­nel­la fram­gång­ar har bidra­git till ett stort intres­se för pro­gram­met.

– Vi har fått in bra med ansök­ning­ar och affärsidéer­na hål­ler myc­ket hög nivå även i år. Här ser vi att den pro­cess som vi erbju­der till­sam­mans med SCA, IBM och Pro­ces­sum samt de resul­tat som bola­gen gene­re­rat fått myc­ket upp­märk­sam­het i bran­schen. Många natio­nel­la och inter­na­tio­nel­la aktö­rer är ock­så nyfik­na på vårt arbe­te, berät­tar Moni­ca Vest­berg.

Forest Busi­ness Acce­le­ra­tor kors­be­fruk­tar skogs­in­du­strin med digi­ta­li­se­ring och ent­re­pre­nör­skap i syf­te att ska­pa helt nya lös­ning­ar för både bätt­re affä­rer och en grö­na­re värld. Pro­gram­met star­tar 28 – 31 maj med en inle­dan­de bootcamp i Sundsvall, och pågår där­ef­ter fram till 30 novem­ber 2018.

Läs hela press­med­de­lan­det på MyNewsdesk.com