FloCell AB lanserar morgondagens teknik inom global vattenrening

FloCell AB lanserar morgondagens teknik inom global vattenrening och förbättrar storstädernas miljö

FN beräk­nar att 2,5 mil­jar­der män­ni­skor kom­mer att flyt­ta in till stä­der­na fram till år 2050. Den öka­de urba­ni­se­ring­en, mins­ka­de grund­vat­ten­re­ser­ver och inte minst kli­mat­för­änd­ring­ar­na kom­mer att krä­va glo­ba­la åtgär­der!

Efter omfat­tan­de mark­nads­un­der­sök­ning­ar och tek­nis­ka full­ska­le­för­sök lan­se­rar där­för Flo­Cell nu under våren sitt paten­te­ra­de vat­ten­re­nings­kon­cept som kom­mer att effek­ti­vi­se­ra och för­enk­la glo­bal vat­ten­re­ning. “Med Flo­Cells inno­va­ti­va lös­ning kan vat­ten­re­ning­en sty­ras dyna­miskt i både avloppsre­nings­verk och dricks­vat­ten­verk och helt enkelt anpas­sas efter hur vatt­net fak­tiskt ser ut just nu.” säger Ken­neth M Pers­son, Pro­fes­sor, Water Resour­ces Engi­ne­e­ring Lund Uni­ver­si­ty

Kon­cep­tet leve­re­ras som en kom­plett hel­hets­lös­ning som enkelt kan drift­sät­tas både i en befint­lig renings­an­lägg­ning och i en ny bygg­na­tion. Flo­Cells paten­te­ra­de kon­cept leve­re­ras som en modul där allt ingår inkl. hård- och mjuk­va­ra. Allt leve­re­ras i en stan­dardcon­tai­ner. Flo­Cells kon­cept är en enkla­re och bil­li­ga­re lös­ning med auto­ma­tisk regle­ring och säker­het dyg­net runt, som dess­utom ger bätt­re vat­ten­kva­li­tet och mins­kad mil­jöpå­ver­kan. Vin­nar­na blir både sam­häl­let, före­ta­gar­na och mil­jön!