Morgondagens teknik för global vattenrening

Innovativ och kostnadseffektiv plug and play lösning för kommuner och industrier.

Automatiserad och dynamisk styrning

Innovativ lösning som anpassar sig efter hur vattnets rådande föroreningsgrad.

Rent vatten - en sinande resurs

Rent vatten är en ändlig resurs. Enligt FNs beräkningar kommer 2,5 miljarder människor att flytta till städerna fram till år 2050.

Med FloCells teknik blir samhället, industrin och miljön alla vinnare

Vattnets föroreningsgrad varierar ständigt. Detta faktum är utgångspunkten för FloCells patenterade process för optimering av kemfällningssteget i vatten-och avloppsreningsverk. Fram till idag har enda lösningen varit att enbart ändra kemikaliedosen. FloCells unika lösning är att dynamiskt styra både kemikaliedos och basicitet. Styrningen är baserad på on-line mätning av flöde, föroreningsgrad och ev. temperatur. Tekniken har dessutom en 100% redundans vilket ger full säkerhet dygnet om. Resultatet blir en 20-25 procentig minskad kemikalieanvändning, bättre reningsresultat och därmed minskad miljöpåverkan.

Patenterad Plug and Play lösning - applicerbar på befintliga och nya verk

All projects

Problem

Rent vat­ten är en änd­lig resurs. Enligt FNs beräk­ning­ar kom­mer 2,5 mil­jar­der män­ni­skor att flyt­ta till stä­der­na fram …

Lösning

Flo­Cell erbju­der en enkel och kost­nads­ef­fek­tiv plug- and play­lös­ning för det kemis­ka fäll­nings­ste­get i vat­ten och avlopps­verk. Flo­Cells nya …

Process

Under rubri­ken ”Lös­ning” finns en kort bak­grunds­in­for­ma­tion till pro­ces­sen. Sche­mat visar en stan­dard­lös­ning för rening av avlopps­vat­ten med …

Resultat

Flo­Cells för­sök i pilot- och full­ska­la har visat att vår paten­te­ra­de metod: Mins­kar kemi­ka­li­e­an­vänd­ning­en med 20–25% Ger en bätt­re …

NYHETER